PRIVACY STATEMENT

De website https://bondec.be (hierna: de website) wordt aangeboden door:

Bondec BV

Met maatschappelijke zetel Fortbaan 72 A, 2610 Wommelgem

KBO BE 0406.074.167.

e-mail: info@bondec.be

telefoonnummer: +32  (0)3/239.31.47.

Indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw privacy in relatie tot onze website, kan u ons hierover steeds contacteren. Wij beantwoorden al uw vragen binnen korte termijn.

Bij ieder bezoek aan onze website, of gebruik van onze diensten, worden persoonsgegevens vrijgegeven. Deze gegevens staan ons toe de gebruiker van onze website of de diensten te identificeren als natuurlijk persoon. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meerdere persoonsgegevens en u als natuurlijk persoon.

Bondec gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacy verklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Het doel van deze Privacy Statement is om ieder betrokkene op de hoogte te brengen van de verwerkingsactiviteiten die Bondec kan doorvoeren van zijn persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring te allen tijde aan te passen indien dit noodzakelijk is. Elke substantiële wijziging zal duidelijk worden gemeld aan betrokken partijen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor Bondec is Bondec. Het is Bondec die bepaalt welke persoonsgegevens van betrokken partijen worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking ervan.

Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten te beschermen. Wij maken gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en procedures om alle bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Bondec zorgt ervoor dat alle aangeleverde persoonsgegevens veilig worden bewaard in een gecontroleerde omgeving.

—————————– dient ten overstaan van bezoekers en klanten te worden beschouwd als gegevensverwerker. Een verwerker is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren en hij/zij handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op vraag van de betrokkene.
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de klant, in het bijzonder de facturatie.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van bezoekers en klanten.
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar bezoekers.

Enkel die persoonsgegevens die ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt worden door ons verzameld en verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens door ons over u worden verzameld, is afhankelijk van uw gebruik van onze website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik wordt gemaakt van onze website en dienstverlening.

Concreet verwerken wij volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Klanten:

persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam en adres),

contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres),

financiële identificatiegegevens (bankgegevens).

 • Bezoekers van onze website :

elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres),

eventueel persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam en adres)

contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres).

De verwerking van de persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van onze website en van onze dienstverlening.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klanten: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Bezoekers: het beantwoorden van informatieaanvragen via mail.

Verder kunnen de persoonsgegevens van de betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Wij maken gebruik van cookies om (het IP-adres van) bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren.

Bij een bezoek aan onze website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het betreft de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consulatie van de website, welke pagina’s er werden bezocht. Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

In geen enkel geval verzamelen wij gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De betrokkene verschaft steeds zelf zijn persoonsgegevens aan Bondec en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Bondec behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Bondec. Ze zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derden partijen, behalve indien u ons hiervoor op voorhand expliciet de toestemming hebt verleend, of wanneer het doorgeven ervan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank eens ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent (zie hieronder).

Rechten van de betrokkene/Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens.

Alle ontvangen persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. Ze worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Op voorwaarde dat u uw identiteit kan bewijzen, heeft u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens zouden zijn gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die kunnen worden uitgeoefend met betrekking tot de persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Iedere betrokkene kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging op het e-mailadres dat hierboven staat vermeld.

Recht op het wissen van persoonsgegevens

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel.
 • De betrokkene herroept zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot het verwerken van deze gegevens.
 • De betrokkene heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens worden op onrechtmatige verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden verwijderd op basis van een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van de persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure, of gedurende de tijd noodzakelijk voor Bondec om vast te stellen dat de betrokkene geldig zijn recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor “direct marketing” doeleinden, profileringsdoeleinden, of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bondec zal onmiddellijk ophouden de persoonsgegevens te verwerken, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van de persoonsgegevens van de betrokkene dewelke primeren op het recht van de betrokkene om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan Bondec verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op intrekken van de toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bv. wanneer u deze als bezoeker van onze website hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

Uitoefening van de rechten door de betrokkene

Indien u uw rechten zoals hierboven verder omschreven wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en een bewijs van identiteit via aangetekend schrijven te sturen naar Bondec met maatschappelijke zetel gevestigd te Fortbaan 72 A, 2610 Wommelgem of via e-mail aan info@bondec.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden en dit uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek.

Mogelijkheid tot indienen van een klacht

Indien u opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u vriendelijk om deze eerst aan ons te melden op bovenvermeld (e-mail)adres. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien u, na deze melding, nog steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Bondec, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor België vindt u deze op volgende website: https:\\www.gegevensbeschermingsautoriteit.be\.